Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Ostatné

Ostatné

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024


ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov z EÚ fondov, ktoré v minulosti tvorili a očakáva sa, že aj v tomto období budú tvoriť podstatnú časť zdrojov na projekty rozvoja obce.
Tieto fakty, spolu s modifikáciou rozvojových priorít, viedli obec Vyšný Kazimír k tomu, aby iniciovalo
aktualizáciu dokumentu PHSR pre roky 2007-2015 s cieľom, aby vznikol čo najaktuálnejší Program
rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024. Medzi jeho základne charakteristiky patrí:
 je základným rozvojovým dokumentom obce a je vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zákona č. 309/2014 Z.z.,
 je strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý:
> využíva potenciál, reálne príležitosti, berie do úvahy vonkajšie trendy a ohrozenia a navrhuje riešenia prioritných problémov a potrieb pre rozvoj obce,
> definovaním implementačného mechanizmu je flexibilným dokumentom schopným
reagovať na zmeny a podnety,
> berie do úvahy širšie okolie obce.
 je pripravený na začiatku programovacieho obdobia EÚ 2014 - 2020 a v zmysle zákona o podpore
regionálneho rozvoja je jednou z podmienok pre možnosti čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov, Obsahom Programu rozvoja obce Vyšný Kazimír 2016 – 2024, v súlade s uvedeným zákonom o podpore regionálneho rozvoja, je:
 Analytická časť (z dostupných údajov a informácií do rokov 2013/2014).
 Strategická časť, ktorá je hlavným kľúčom k smerovaniu rozvoja obce, obsahuje víziu do roku 2025
a cieľ, ktorý chce Program rozvoja obce dosiahnuť
 Programová časť - sektorovo/tematicky zamerané opatrenia a možné aktivity na plnenie cieľa
rozvoja obce pre dané plánovacie obdobie.
 Realizačná a finančná časť - mechanizmus realizácie PRO, vrátane Akčného plánu rozvoja vypracovaného na 3 ročné obdobie (2016 - 2018) a indikatívny finančný plán na realizáciu celého PRO programu rozvoja obce Vyšný Kazimír 2016 – 2024 je zostavený ako otvorený, verejne dostupný a priebežne aktualizovaný dokument reagujúci na prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia obce. (ďalej v priloženom súbore...)... menej

založil: - dňa: - | aktualizoval: 386 dňa: 10.10.2023

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana