Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Súčasnosť

Súčasnosť našej obce.

Vybudovanie a modernizácia infraštruktúry v obci Vyšný Kazimír

Dňa 20.7.2005 bola podpísaná Zmluva o pridelení grantu – externé projekty Európskeho spoločenstva, medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja a obcou Vyšný Kazimír, za účelom pridelenia grantu zo strany MVaRR SR na implementáciu projektu.
Projekt bol realizovaný v období od 21.7.2005 do 20.7.2006.
Financovanie projektu
Celková hodnota projektu 6.499.000,- Sk
Príspevok Phare 4.874.000,- Sk
... viac

  založil: 363 dňa: 31.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 18.06.2023

  Súčasnosť

  V novembri 1989 došlo v našej spoločnosti k prevratným zmenám. Zmeny v štátnej a politickej štruktúre sa výrazne dotkli aj života obce. Zákonom č. 369 z roku 1990 boli zrušené KNV, ONV, namiesto MNV boli zriadené obecné úrady, na ktoré prešli právomoci. Na základe prijatia nových zákonov sa konali aj voľby v roku 1990 do samosprávy obce. Poslancov do samosprávy navrhovali politické strany a hnutia, občania ich potom vo voľbách volili tajným hlasovaním. Tento zákon už nepoznal predsedu MNV, ale s... viac

   založil: 363 dňa: 31.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 06.08.2023

   Zahájenie letnej turistickej sezóny 2011

   V sobotu, 18.6. 2011 sa na rybníku v našej obci uskutočnilo zahájenie letnej turistickej sezóny. O množstvo zaujímavých zážitkov sa postaral bohatý kultúrno-spoločenský program, ani tohto roku nechýbala skvelá atmosféra počas celého dňa.
   V úvode slávnostného príhovoru za mikrofónom vystúpil starosta obce, ktorý privítal prítomných a zvlášť vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj predseda Matice Slovenskej a zároveň rodák z Čičavy Marián Tkáč, primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, rodák... viac

    založil: 363 dňa: 31.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 18.06.2023

    Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

    Dňa 15.3.2010 podpísala Obec Vyšný Kazimír a Pôdohodpodárska platobná agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v obci Vyšný Kazimír". Rekonštrukcia bola ukončená 8.11.2010. Celková výška poskytnutých prostriedkov od PPA 69 456,68 €.

     založil: 363 dňa: 31.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 06.08.2023

     Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

     ÚVOD


     Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
     detail

     Poslanci obecného zastupiteľstva

     ...
     detail

     1Čižik Ján
     2Gavel Ján
     3Hričák Ján
     4Hudák Jakub
     5Mgr. Janočková Ivana