Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Podľa $9

V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky

Informácia o zverejnení zadávania zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: Obec Vyšný Kazimír
Zákazka: Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na uskutočnenie práce
Zatriedenie verejného obstarávateľa: Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z. z.
Predmet zákazky: Úprava miestnych komunikácií
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 396,67 € bez DPH
Dátum zverejnenia tejto informácie: 04.11... viac

založil: 363 dňa: 04.11.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 10.07.2023

Správa o verejnom obstarávaní


založil: 363 dňa: 14.11.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 14.11.2013

Výmena svietidiel verejného osvetlenia.

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky
zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Výmena svietidiel verejného osvetlenia“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Vyšný Kazimír
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Vyšný ... viac

založil: 364 dňa: 30.09.2014 | aktualizoval: 363 dňa: 10.07.2023

Výzva na predloženie ponuky - Verejné osvetlenie


založil: 364 dňa: 16.09.2015 | aktualizoval: - dňa: -

Výzva na predloženie ponuky - rekonštrukcia obecného rozhlasu

Dokumenty sú v prílohe.

založil: 364 dňa: 04.11.2015 | aktualizoval: - dňa: -

Výzva na predloženie ponuky

CPV-75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy
Druh zákazky: Dodanie služby


založil: 364 dňa: 30.11.2015 | aktualizoval: 364 dňa: 30.11.2015

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana