Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Príroda

Príroda

Minerálny prameň

Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline potoka ústiaceho do Ondavy. Nadmorská výška v strede obce je 210 m n. m. a v chotári 150-319 m n. m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné pokrovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prameň a zachovaný pahorkatinový les dubovo-bukového typu Stredný grúň.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

  založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 18.06.2023

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana