Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Cirkev

Kazimírske zvesti

Tu nájdete postupne vydávané čísla mesačníka Kazimírske zvesti.

založil: 364 dňa: 15.08.2016 | aktualizoval: 364 dňa: 18.08.2023

Gréckokatolícka cirkev

Kresťanstvo počas dlhého obdobia svojich dejín bolo poznačené častými politicko-mocenskými bojmi, ktoré ovplyvňovali život cirkvi. Svetská vrchnosť, panovníci, narúšali rôznym spôsobom cirkevný život. Toto bolo často príčinou roztržiek, nepokojov, územných a kultúrnych zmien, ktoré sa bytostne dotýkali dovtedy jednotnej cirkvi. V roku 1054 vyvrcholili nezhody schizmou. V cirkevných aj všeobecných dejinách to znamená veľký cirkevný rozkol. Za carihradského patriarchu Michala Cerularia a rímskeho ... viac

  založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 22.07.2023

  Z CIRKEVNÝCH DEJÍN

  Konfesionálne zloženie obyvateľstva obce Vyšný Kazimír podľa posledného oficiálneho sčítania ľudu v roku 1991je zobrazené v tabuľke.

  grécko-katolícke náboženstvo.144
  rímsko-katolícke náboženstvo45
  právoslávni2
  evanielické a.v.2
  iné náboženstvá8
  bez vyznania2
  spolu206

   založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 15.08.2023

   Mimoriadne významnú úlohu v živote gréckokatolíkov na území dnešného Slovenska zohralo prešovské biskupstvo. Jeho samostatná história sa za?ala písa? rozdelením muka?evského biskupstva na tri vikariáty - marmarošský, satmársky a košický, ktoré boli neskoršie povýšené na biskupstvá. Medzitým bolo v roku 1792 sídlo košického vikariátu prenesené do Prešova. V roku 1816 požiadal cisár František I. Rím o zriadenie prešovskej eparchie so sídlom v Prešove. Bulou pápeža Pia Vil. RELATA SEMPER zo dňa 22.... viac

    založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 364 dňa: 26.03.2018

    Uhorskí panovníci sa snažili rôznymi obmedzeniami priviesť Ruthénov k únii, teda k zjednoteniu s Rímom. Pritom treba mať stále na zreteli, že toto územie predstavovalo akúsi deliacu čiaru medzi východom a západom, čo sa prejavovalo kultúrne, mocensky a nábožensky. Na rodiacu sa myšlienku zjednotenia mali vplyv aj niektorí predstavitelia katolíckej cirkvi v Uhorsku - ako bol jágerský biskup Juraj Lippay (neskorší ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska), jezuiti z kolégia v Humennom a katolícki z... viac

     založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 363 dňa: 17.07.2023

     Existenciu gréckokatolíckej farnosti vo Vyšnom Kazimíri potvrdzujú až matriky vedené od roku 1826, prvým známym farárom Jurajom Šalamonom, z ktorých sa dozvedáme, že k farnosti prináležia filiálky Benkovce, Kvakovce a Slovenská Kajňa.

     V roku 1828 žilo v obci 246 katolíkov oboch obradov a 9 židov.

     Roku 1840 bola reštaurovaná cerkev.

     Počas I.svetovej vojny (1917) došlo k rekvirácii väčšieho zvona na vojenské účely vojakmi R-U armády, ktorý bol nahradený... viac

      založil: 363 dňa: 29.10.2013 | aktualizoval: 364 dňa: 26.03.2018

      Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

      ÚVOD


      Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
      detail

      Poslanci obecného zastupiteľstva

      ...
      detail

      1Čižik Ján
      2Gavel Ján
      3Hričák Ján
      4Hudák Jakub
      5Mgr. Janočková Ivana