Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Samospráva

Obecné symboly


Obec Vyšný Kazimír používala v minulom storočí kurzívou písanú nápisovú
pečiatku bez obrazu, datovanú rokom 1837, s maďarským textom v kruhopise: Zemplén Vármcgye Dobrai Keriilet (Zemplínska župa obvod Dobrá) a
v kruhu: Orosz-Kazmér Petsétye 1837 (Pečať obce Ruský Kazimír 1837). Používala ju až do roku 1904.
V spomenutom roku sa totiž začal v Zemplínskej župe uplatňovať zákonný článok IV z roku 1898 o jednotnom, t.j. maďarskom pomenovaní obcí, osád, lokalít a miestnych názvov, a k tomu vykonávacie nariadenie Mínisterstva vnútra č. 125000/1898. Podľa nich sa pri Ústrednom štatistickom úrade utvorila osobitná komisia (Országos kôzségi tôrzskônyv bizott ságh )
Krajinská komisia pre kmeňovú knihu obcí), ktorá vykonávala postupne v jednotlivých župách na Slovensku premenovania lokalít v maďarizačnom duchu, alebo ustálila ich presný úradný názov. V Zemplínskej župe sa tieto zmeny uskutočnili nariadením Ministerstva vnútra k roku 1904 a celá akcia v Uhorsku sa skončila v roku 1913.

Zo zmeny pomenovania miest a obcí vyplynula aj potreba upraviť obecné pečatidlo podľa nového úradného názvu, lebo podľa § 5 zákonného článku IV/1898 musela každá obec používať na pečiatke úradný názov obce. Nové pečiatky pre obce sa vyrábali u kovorytca Ignáca Felsenfelda v Budapešti, ktorý mal monopolné právo na výrobu pečatidiel a pečiatok pre celé Uhorsko.
Keďže obec dostala nový úradný názov FELSÓ KÁZMÉR (Vyšný kazimir), preto dala vyhotoviť aj novú nápisovú pečiatku s týmto textom : Zemplén Vármegye FELSÓ KÁZMÉR KÔZSÉG *1904* (Zemplínska župa obec Vyšný Kazimír *1904*), ktorej odtlačok sa zachoval na písomnostiach v župnom archíve v Sátoraljaújhelyi v Maďarsku. Vzhľadom na zmenenú politickú situáciu podľa zákona č.266/1920 z roku 1920 už nebolo možné túto pečiatku ďalej používať.

Keďže Vyšný Kazimír mal v minulosti iba nápisové pečiatky bez symbolu - znaku, ktorý by nejakým spôsobom vyjadroval osobitný charakter obce (hovoriaci znak, znak vyjadrujúci zamestnanie obyvateľstva, prírodné zvláštnosti a pod.), predstavenstvo obce objednalo ideový návrh a vyhotovenie obecných symbolov v Podniku výpočtovej techniky Bratislava, a.s.,divízia Prešov. Navrhovateľ Ing.Ladislav Nagy zo spomenutej akciovej spoločnosti zakomponoval do erbu pec na pálenie vápna a dva stromy, nakoľko sa v minulosti (1942-1946) v obci pálilo vápno.

Erb obce Vyšný Kazimír je zapísaný v Heraldickom registri SR v tejto podobe: v modrom štíte na zelenom vŕšku medzi dvomi zelenými listnatými stromami strieborná vápenná pec so zlatým otvorom.

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/6), bielej (1/6), žltej (1/6) a zelenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Vyšný Kazimír sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou V-92/97.
... menej

  založil: 363 dňa: 28.10.2013 | aktualizoval: 364 dňa: 26.01.2024

  Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

  ÚVOD


  Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
  detail

  Poslanci obecného zastupiteľstva

  ...
  detail

  1Čižik Ján
  2Gavel Ján
  3Hričák Ján
  4Hudák Jakub
  5Mgr. Janočková Ivana