Vyšný Kazimír

Doma > > Samospráva
výber:

Základné údaje

Základné údaje
Obec Vyšný Kazimír
Obecný úrad vo Vyšnom Kazimíri
Vyšný Kazimír 57
09409

telefón: 057/4422001
fax: 057/488 7200
mail: ocu.vkazimir@stonline.sk

Starosta obce: Bc. Michal Duda
Pracovníèka OcU: Mgr. Katarína Baranová


    

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Piatok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00

Bc. Michal Duda
starosta obce
    

Poslanci obecného zastupite¾stva

Poslanci obecného zastupite¾stva
Mária Gajdošová
Ján Hudák
Eduard Ivanov
Michal Ivanov
Štefan Lapèák
    

Obecné symboly

Obecné symboly
Obec Vyšný Kazimír používala v minulom storoèí kurzívou písanú nápisovú
peèiatku bez obrazu, datovanú rokom 1837, s maïarským textom v kruhopise: Zemplén Vármcgye Dobrai Keriilet (Zemplínska župa obvod Dobrá) a
v kruhu: Orosz-Kazmér Petsétye 1837 (Peèa obce Ruský Kazimír 1837). Používala ju až do roku 1904.V spomenutom roku sa totiž zaèal v Zemplínskej župe uplatòova zákonnýèlánok IV z roku 1898 o jednotnom, t.j. maïarskom pomenovaní obcí, osád, lokalít a miestnych názvov, a k tomu vykonávacie nariadenie Mínísterstva vnútra è. 1250 ...detail
    
  
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass: