Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > O obci > Súčasnosť >
Súčasnosť

Súčasnosť

Súčasnosť
V novembri 1989 došlo v našej spoloènosti k prevratným zmenám. Zmeny v štátnej a politickej štruktúre sa výrazne dotkli aj života obce. Zákonom è. 369 z roku 1990 boli zrušené KNV, ONV, namiesto MNV boli zriadené obecné úrady, na ktoré prešli právomoci. Na základe prijatia nových zákonov sa konali aj vo¾by v roku 1990 do samosprávy obce. Poslancov do samosprávy navrhovali politické strany a hnutia, obèania ich potom vo volbách volili tajným hlasovaním. Tento zákon už nepoznal predsedu MNV, ale starostu obce, ten už nebol volený poslancami, ale všetkými vol ...detail
    

Začatie letnej turistickej sezóny 2011

Začatie letnej turistickej sezóny 2011
V sobotu, 18.6. 2011 sa na rybníku v našej obci uskutočnilo zahájenie letnej turistickej sezóny. O množstvo zaujímavých zážitkov sa postaral bohatý kultúrno-spoločenský program, ani tohto roku nechýbala skvelá atmosféra počas celého dňa.
V úvode slávnostného príhovoru za mikrofónom vystúpil starosta obce, ktorý privítal prítomných a zvlášť vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj predseda Matice Slovenskej a zároveň rodák z Čičavy Marián Tkáč, primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, rodák a honorárny konzul Ukrajiny S. Obický či delegácia z  ...detail
    
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer