Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > O obci > História >
História

Z HISTÓRIE VYŠNÉHO KAZIMÍRA

Kazimír existoval už pred rokom 1363 a patril šľachticom z Rozhanoviec. Pri deľbe majetkov ich panstva Čičva v roku 1363, rozdelený na polovice, pripadol Kazimír obom vetvám rodu. V listine o deľbe ho charakterizovali ako „rusínsky" Kazimír, čo je spoľahlivým východiskom na zistenie pôvodu dediny. Založili ju nepochybne usadlíci rusínskeho pôvodu, zaoberajúci sa najmä chovom oviec, asi v polovici 14. storočia.
V písomnostiach zo 14.-16.storočia sa vyskytuje pod názvom Kazmer. Bol to maďarizovaný tvar názvu Kazimír, ktorý používalo okolité slovenské obyva ...detail
    

Všeobecné údaje

1. Staré a inojazyèné názvy obce a obyvatelské mená

1363 - Kazmer Rutinicalias
1372 - Kazmer
1773 - Orosz-Kazmér, Kazmir
1786 - Orosz-Kazimir
1808 - Orosz-Kazmér,Orosz-Kaszmér,Ruský Kazimír,Ruský Kazymír
1863 - 1902 - Oroszkázmér
1904 - 1913 - Felsokázmér
1920 - Ruský Kazimír
1927 - 1992 - Ruský Kazimír, mad.Oroszkázmér.Felsokázmér
1993 - Vyšný Kazimír, vyšnokazimírsky, kazimírsky, Vyšnokazimírèan,Vyšnokazimírèan,-ka,Kazimírèan,-ka
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2014-01-04 00:00:00| Aktualizoval: 363

Administratívne začlenenie

Obec Vyšný Kazimír bola v minulosti administratívne začlenená do Zemplínskej župy, potom do roku 1960 do okresu Vranov nad Topľou, v rokoch 1960-1968 do okresu Michalovce a od roku 1968 opäť do okresu Vranov nad Topľou. Do roku 1997 bola v rámci širšieho územného členenia pričlenená do Košického, resp. Východoslovenského kraja, od roku 1997 územne patrí do kraja Prešovského.
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2014-01-04 00:00:00| Aktualizoval: 363

Počty obyvateľov

1869 - 168
1880 - 151
1890 - 159
1900 - 162
1910 - 179
1921 - 169
1930 - 208
1940 - 245
1948 - 260
1961 - 291
1970 - 288
1980 - 247
1991 - 203
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2014-01-04 00:00:00| Aktualizoval: 363

Chotárne názvy z polovice 19. storočia

- Konopjanki Močidla
- Valkovo
- Valkovo luki
- Michalovo
- Pod Michalovim
- Lisa hurá
- Cerkovna hurá
- Za huru
- Za stranami
- Kameni Laz
- Dluhe Zeme

PHOT0099 | 5   
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-26 16:01:12| Aktualizoval: 364

V rokoch 1957-58 prebiehala výstavba obchodu a pohostinstva (Jednota SD). V tejto budove sa organizovali tanečné zábavy a iné menšie podujatia až do roku 1972.
V novembri 1966 bol zavedený obecný rozhlas a zrušená funkcia bubeníka, ktorým bol Michal Ivanov.
V rokoch 1971-72 prebiehala výstavba kultúrneho domu (z dreva), ktorý odovzdali do užívania 16.12.1972.
V júni 1972 bolo založené JRD a pričlenené k JRD Čičava (predsedom bol Michal Hrabovský).
6. 11. 1972 dali do užívania novú asfaltovú cestu medzi obcami Sedliská - Kazimír.
V roku 1974 bola v obci post ...detail
    

OBEC V ROKOCH 1918 - 1944

Účastníkmi I. svetovej vojny, ktorí sa šťastlivo vrátili domov boli Juraj Dalička, Ján Kolesár a Juraj Fedorišin.
Aj po roku 1918 sa obyvatelia naďalej zaoberali poľnohospodárstvom, :Kováčstvom a výšivkárstvom.
V roku 1921 obec mala 33 domov, 169 obyvateľov, z toho 87 mužov, 32 žien. K slovenskej národnosti sa hlásilo 18 osôb, k ruskej 148 a 3 boli cudzinci. Podľa náboženského vyznania bolo 157 grécko a 12 rímskokatolíkov.
V roku 1941 udrel blesk do rodinného domu (Jána Dudu - Puškára),ktorý zhorel.
Obchodná sieť v obci nebola takmer rozvinutá. Zákl ...detail
    

OBEC V ROKOCH 1945 - 1989

Oslobodením obce (18.1.1945) a ukonèení II. svetovej vojny sa zaèalo so stavebnou obnovou poškodených domov a neskoršie aj s výstavbou nových, ktorých v každom decéniu pribudlo niekolko.

V rokoch 1946-1947 prebiehala regulácia miestneho Kazimírskeho potoka, ktorý v minulosti narobil mnoho škôd.

K výraznému zlepšeniu životných podmienok obyvate¾ov obce prispela elektrifikácia v roku 1950. Ale stala sa aj tragická udalos, keï o necelý rok neopatrným konaním prišiel o život Ján Ivanov-Baník.

V roku 1953 vzniklo v obci JRD prvého typu, ktoré sa o necel ...detail
    

Rodový erb Barkóciovcov pozostáva zo štyroch polí. V prvom a treon èervenom poli stojí na zlatej korune lev s práporom, v ktorom je ríšske jablko s krížom. V ïruhom a štvrtom modrom poli na zlatej korune je vznášajúca sa okrídlená hlava anjela.

    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: | Aktualizoval: 0

Barkóciovci - najvýznamnejší zemepáni obce

Barkóciovci - najvýznamnejší zemepáni obce
Od roku 1658 až do vzniku Československej republiky boli dejiny V. Kazimíra bezprostredne späté s významným uhorským šľachtickým rodom - Barkóciovcami (od roku 1887 vystupujúcim pod menom Hadik - Barkóci).

Meno odvodzovali od rodového majetku Barkóc vo Vašskej stolici (v Maďarsku). Genealógovia poukazujú na zástoj viacerých príslušníkov rodu, ktorí sa vyznamenali v bojoch proti Turkom, vo vysokých vojenských hodnostiach, v stoliènej správe, v najvyšších cirkevných hodnostiach a v ďalších oblastiach Barónsky titul im bol udelený roku 1631 a grófsky rok ...detail
    

Erb

Rodový erb Barkóciovcov pozostáva zo štyroch polí. V prvom a treťon červenom poli stojí na zlatej korune lev s práporom, v ktorom je ríšske jablko s krížom. V druhom a štvrtom modrom poli na zlatej korune je vznášajúca sa okrídlená hlava anjela.

Sobášom Heleny Barkóciovej s grófom Vojtechom Hadikom v roku 1860 sa spojili tieto dva významné uhorské rody v jeden šľachtický rod Hadik-Barkóci Hadik-Barkóczy.

Rodový erb Hadikovcov: v strede štítu stojí na kráľovskej korune lev. V tlame drží odťatú hlavu Turka a v predných labách meč.
    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-26 16:00:43| Aktualizoval: 364

Rodový erb Barkóciovcov

Rodový erb Barkóciovcov
    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: | Aktualizoval: 0

Rodový erb Hadikovcov:

Rodový erb Hadikovcov:
Rodový erb Hadikovcov: v strede štítu stojí na kráľovskej korune lev. V tlame drží odťatú hlavu Turka a v predných labách meč.

    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-29 00:00:00| Aktualizoval: 363
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer