Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript  Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > O obci > Cirkev >
Cirkev

Kazimírske zvesti

Tu nájdete postupne vydávané čísla mesačníka Kazimírske zvesti.

Kazimírske zvesti 8/2016
Kazimírske zvestí /9/2016
Kazimirske zvesti 10/2016
Kazimírske zvesti 11/2016
Kazimírske zvesti 12/2016
Kazimírske zvesti 2/2017
Kazimírske zvesti 1/2017
Kazimírske zvesti 3/2017
Kazimírske zvesti 4/2017
Kazimírske zvesti 5/2017
Kazimírske zvesti 6/2017
Kazimírske zvesti 7/2017
Kazimírske zvesti 8/2017
Kazimírske zvesti 9/2017
Kazimírske zvesti 10/2017
Kazimírske zvesti 11/2017
Kazimírske zvesti 12/2017
Kazimimírske zvesti 1/2018
Kazimírske zvesti 2/2018
Kazimírske zvesti 3/2018
Kazimírske zvesti 4/2018
Kazimírske zvesti 5/2018
KazimiZ6.2018
Kazimírske zvesti 7/2018
Kazimírske zvesti 8/2018
Kazimírske zvesti 9/2018
Kazimírske zvesti 10/2018
Kazimírske zvesti 11/2018
Kazimírske zvesti 12/2018
Kazimírske zvesti 1/2019
    
Založené: 2016-08-15 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-01-04 21:15:13| Aktualizoval: 0

Gréckokatolícka cirkev

Kresťanstvo počas dlhého obdobia svojich dejín bolo poznačené častými politicko-mocenskými bojmi, ktoré ovplyvňovali život cirkvi. Svetská vrchnosť, panovníci, narúšali rôznym spôsobom cirkevný život. Toto bolo často príčinou roztržiek, nepokojov, územných a kultúrnych zmien, ktoré sa bytostne dotýkali dovtedy jednotnej cirkvi. V roku 1054 vyvrcholili nezhody schizmou. V cirkevných aj všeobecných dejinách to znamená veľký cirkevný rozkol. Za carihradského patriarchu Michala Cerularia a rímskeho pápeža Leva IX. došlo po vzájomnej exkomunikácii k rozd ...detail

Zmluva o dielo - fara
    

Mimoriadne významnú úlohu v živote gréckokatolíkov na území dnešného Slovenska zohralo prešovské biskupstvo. Jeho samostatná história sa začala písať rozdelením mukačevského biskupstva na tri vikariáty - marmarošský, satmársky a košický, ktoré boli neskoršie povýšené na biskupstvá. Medzitým bolo v roku 1792 sídlo košického vikariátu prenesené do Prešova. V roku 1816 požiadal cisár František I. Rím o zriadenie prešovskej eparchie so sídlom v Prešove. Bulou pápeža Pia Vil. RELATA SEMPER zo dòa 22.septembra 1818 bolo prešovské biskupstvo oficiál ...detail
    

Uhorskí panovníci sa snažili rôznymi obmedzeniami priviesť Ruthénov k únii, teda k zjednoteniu s Rímom. Pritom treba mať stále na zreteli, že toto územie predstavovalo akúsi deliacu čiaru medzi východom a západom, čo sa prejavovalo kultúrne, mocensky a nábožensky. Na rodiacu sa myšlienku zjednotenia mali vplyv aj niektorí predstavitelia katolíckej cirkvi v Uhorsku - ako bol jágerský biskup Juraj Lippay (neskorší ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska), jezuiti z kolégia v Humennom a katolícki zemepáni. Dlho sa rodiaca únia bola nakoniec uzavretá 24. apríla 1 ...detail
    

Existenciu gréckokatolíckej farnosti vo Vyšnom Kazimíri potvrdzujú až matriky vedené od roku 1826, prvým známym farárom Jurajom Šalamonom, z ktorých sa dozvedáme, že k farnosti prináležia filiálky Benkovce, Kvakovce a Slovenská Kajòa.

V roku 1828 žilo v obci 246 katolíkov oboch obradov a 9 židov.

Roku 1840 bola reštaurovaná cerkev.

Poèas I.svetovej vojny (1917) došlo k rekvirácii väèšieho zvona na vojenské úèely vojakmi R-U armády, ktorý bol nahradený novým až v roku 1923 vïaka rodákom Petrovi Lapèákovi a Jurajovi Koèerhovi v tom èase žijú ...detail
    

Gréckokatolícki farári :

Jozef Šalamondo 1826
Michal Rusinko 1826 - 1828
Jozef Šalamon 1828 -1842
Jozef Danielovic 1842 - 1852
Eduard Schirila 1852 - 1860
Teodor Sedlák 1860 - 1861
EmilZubrický 1863 - 1865
Štefan Huèko 1865 - 1866
Imrich Tutkoviè 1866 - 1872
Štefan Vojtoviè 1872 - 1875
Juraj Mihaliè 1875 - 1886
Juraj Zubrický 1886 - ?
Michal Bisaha ? - 1892
Mikuláš Molèan 1892 - 1894
Štefan Andraško 1894 - 1903
Michal Baláž 1903 - 1919
Irenej Janický 1919 - 1926
JánBajcura 1926 - 1936
Mikuláš Kello ml. 1936 - 1950, 1968 - 198 ...detail
    

Z CIRKEVNÝCH DEJÍN

Konfesionálne zloženie obyvateľstva obce Vyšný Kazimír podľa posledného oficiálneho sčítania ľudu v roku 1991:

• grécko-kat. – 144
• rímsko-kat. – 45
• práv. – 2
• evan.a.v. - 2
• iní - 8
• bez vyzn. - 2
• spolu - 203
    
Založené: 2013-10-29 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-26 15:51:23| Aktualizoval: 364
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer